Algemene Voorwaarden Trainingen.

Laatst bijgewerkt: februari 2022

dTLS. Online Marketing B.V.
KvK 75196980
De Oude IJssel 6
8253 PV Dronten

 

1. Definities

 • Opdrachtgever: rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan Opdrachtnemer een aanbod doet of waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan;
 • Opdrachtnemer: dTLS. Online Marketing B.V., tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

 

2. Toepassingen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Opdrachtnemer met Opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts na instemming van beide partijen en schriftelijk worden afgeweken.
 • Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door:

 • Ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door beide partijen
 • Ofwel expliciet per e-mail akkoord te geven op de offerte/opdrachtbevestiging door Opdrachtgever
 • Ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijfformulier
 • Ofwel door een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever na een telefonische of schriftelijke aanmelding

Na akkoord op de offerte of (digitale) aanmelding, vormen de offerte/aanmelding en deze Algemene Voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd wanneer beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Opdrachtnemer kan in dat geval de vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Opdrachtnemer behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Opdrachtnemer onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4. Verplaatsing of annulering door Opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer is gerechtigd een training te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de training niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van Opdrachtnemer.
 • Wanneer Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet in de gelegenheid is om een training of sparringsessie op het overeengekomen moment doorgang te laten vinden, zal Opdrachtnemer een nieuwe datum voorstellen die ligt binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum. Opdrachtgever wordt, vanaf het moment dat de nieuwe datum bekend is, 7 dagen in de gelegenheid gesteld om de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de nieuwe datum hem/haar niet gelegen komt. Na deze termijn is ontbinding niet meer mogelijk.
 • De Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan de Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
 • Opdrachtnemer biedt geen garanties met het te behalen resultaat met betrekking tot een training. Het resultaat is mede afhankelijk van de inzet van Opdrachtgever.

 

5. Verplaatsing of annulering door Opdrachtgever

Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat de Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

   • bij annulering tot 60 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 10% van het opleidingsbedrag (excl. BTW);
   • bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 20% van het opleidingsbedrag (excl. BTW);
   • bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50% van het opleidingsbedrag (excl. BTW);
   • bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW);
   • In geval van verhindering van een deelnemer is Opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.
   • In geval van verhindering van Opdrachtgever, biedt Opdrachtnemer de optie aan om de training online (d.m.v. Google Meet) te volgen.
   • Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 14 dagen voor aanvang als genoemd in lid 1d en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
   • Restitutie van (een gedeelte van) het opleidingsbedrag kan alleen indien er sprake is van ernstige ziekte of calamiteit. Opdrachtnemer bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.

6. Betalingsvoorwaarden

Trainingen dienen, tenzij vooraf anders overeengekomen, vooraf betaald te worden. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

7. Auteursrecht

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij de Opdrachtnemer. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Opdrachtnemer en onder duidelijke bronvermelding. 

8. Aansprakelijkheid

   • Opdrachtnemer verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Opdrachtnemer door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de Opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
   • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
   • Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
   • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer gedekt wordt.
   • Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
   • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 

9. Vertrouwelijkheid

    • Opdrachtnemer behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die de Opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
    • Opdrachtnemer staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van Opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
    • Onder vertrouwelijke informatie wordt niet inbegrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

 

10. Klachten

Klachten kunnen door Opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen aan: dTLS. Online Marketing BV, De Gouwe 26 F, 8253 PA Dronten
Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever. 

11. Wijzigingen

    • Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.
    • Wijzigingen en aanvullingen worden tijdig en schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever medegedeeld.
    • Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 

12. Rechts- en forumkeuze

   • Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
   • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, waar mogelijk op locatie Lelystad.