Algemene Voorwaarden

April 2019

dTLS. Online Marketing B.V.
KvK 75196980
De Gouwe 26-F, 8253 PA Dronten

 

1. Definities

 1. Opdrachtgever: rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan Opdrachtnemer een aanbod doet of waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan;
 2. Opdrachtnemer: dTLS. Online Marketing B.V., tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 3. Offerte: het aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 5. Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met uitzondering van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering. Zie hiervoor onze “Algemene voorwaarden trainingen”.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts na instemming van beide partijen en schriftelijk worden afgeweken.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod en aanvaarding

 1. Opdrachtnemer stuurt een offerte voor haar diensten en/of werkzaamheden. Deze offerte is 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het aanbod voor het beheer van Google Ads-accounts, of andere accounts voor andere advertentieplatforms, is altijd voor tenminste een jaar, met een maandelijkse betalingsverplichting, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door onder meer (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, wijzigingen in de opdracht en/of wijzigingen in de prijzen van in te kopen diensten of producten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met de offerte door dit expliciet per e-mail aan Opdrachtnemer mede te delen.
 5. Wanneer Opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met de offerte, maar wel instemt met het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, althans de indruk wekt daarmee in te stemmen, dan wordt de offerte alsnog als akkoord beschouwd.
 6. Na akkoord op de offerte, vormen de offerte en deze Algemene Voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd wanneer beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Opdrachtnemer kan in dat geval de vergoeding voor de opdracht aanpassen.
 7. Opdrachtnemer behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Opdrachtnemer onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Opdrachtnemer de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Opdrachtgever geeft nimmer garantie op het volledig uitvoeren van de opdracht door een specifiek persoon.
 3. Partijen stellen gezamenlijk doelstellingen op. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden zo inrichten dat de kans het grootst is om deze doelen te behalen, maar geeft geen resultaatgaranties met betrekking tot deze doelen.
 4. De doelstellingen kunnen tussentijds na gezamenlijk overleg worden bijgesteld. Bijgestelde doelstellingen worden schriftelijk overeengekomen.
 5. Gewijzigde doelstellingen kunnen zorgen voor wijzigingen in de werkzaamheden of het bijstellen van de overeengekomen prijs. Bijgestelde doelstellingen kunnen nimmer leiden tot een lager maandbedrag.
 6. Opdrachtnemer biedt geen garanties met betrekking tot enig te halen resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft ten aanzien van de resultaten slechts een inspanningsverplichting.
 7. Werkzaamheden kunnen niet eerder aanvangen dan dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de benodigde toegang tot de (Google-)accounts heeft verschaft.

5. Eenmalige opdrachten

 1. Eenmalige opdrachten, zoals audits en setups, kunnen niet worden geannuleerd.
 2. Voor eenmalige opdrachten waarbij het totaalbedrag boven € 2.500,- excl. BTW uitkomt, werkt Opdrachtnemer op basis van voorschotnota’s: 50% van de kosten dienen te zijn voldaan voor aanvang van de werkzaamheden, de overige 50% wordt gefactureerd na afronding van de werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer biedt geen garanties met het te behalen resultaat met betrekking tot een eenmalige opdracht. Het resultaat is mede afhankelijk van de inzet van Opdrachtgever.

6. Beheer Google Ads-accounts (en accounts van andere advertentieplatforms)

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het beheer van (een) Google Ads-account(s) (of beheer van account(s) van andere advertentieplatforms) aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst met betrekking tot het beheer telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen.
 3. Vooraf komen partijen het aantal benodigde uren overeen, waarbinnen het beheer van het Google Ads-account (of beheer van account(s) van andere advertentieplatforms) zal worden uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden gedurende de overeenkomst niet binnen de afgesproken uren blijken meer te kunnen worden uitgevoerd, en er dus sprake is van structureel meerwerk, komen partijen opnieuw het aantal te besteden uren overeen.
 4. Wanneer het media- of advertentiebudget gedurende de overeenkomst significant wijzigt, kan dit van invloed zijn op het aantal benodigde te besteden uren, om het budget op de juiste manier te kunnen besteden en het account conform overeenkomst te kunnen beheren.
 5. Opdrachtgever dient ten behoeve van het beheer eerst zelf een Google Ads-account (of account van ander advertentieplatform) in te richten. Beheer kan en zal niet eerder plaatsvinden dan wanneer er een advertentieaccount is ingericht.
 6. Partijen komen vooraf een startdatum voor het beheer overeen. De periode voor beheer vangt aan op de eerste dag waarop Opdrachtnemer de eerste werkzaamheden met betrekking tot het beheer heeft uitgevoerd. Deze datum ligt nooit eerder dan de vooraf overeengekomen datum.
 7. Wanneer Opdrachtgever de benodigde accounts niet of niet juist heeft ingericht, waardoor er niet kan worden gestart met het beheer, ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting. De overeenkomst met betrekking tot het beheer blijft bestaan.
 8. Opdrachtgever dient telkens te zorgen voor betalingen van de facturen van Google (of andere advertentieplatforms). In geen geval schiet Opdrachtnemer deze voor of zal Opdrachtnemer anderszins voor of namens Opdrachtgever betalingen aan derden verrichten.
 9. Google Ads-accounts (en accounts van andere advertentieplatforms) worden minimaal eens per week, maar niet op een vaste dag, beheerd en bijgehouden, waarbij er telkens in de eerste week van een kalendermaand een rapportage plaatsvindt van de daaraan voorafgaande kalendermaand.
 10. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het beheer van Google Ads-accounts (of beheer van accounts van andere advertentieplatforms) door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij partijen gezamenlijk tussentijdse beëindiging overeenkomen.
 11. Opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot het beheer van Google Ads-accounts beëindigen tegen het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Opdrachtnemer zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder mede verstaan het gevuld houden van de gedeelde snoeppot ten kantore van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers uit Brabant kunnen hier ook invulling aan geven door middel van Bossche Bollen.
 2. Opdrachtgever zal alles doen en nalaten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat er één contactpersoon of aanspreekpunt is voor Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te instrueren over het wel of niet aanmaken van segmenten en profielen in Google Analytics en het koppelen daarvan aan Google Ads. Opdrachtnemer zal deze niet aanmaken of koppelen zonder schriftelijke instructie of toestemming van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet, het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom en Titel 3, afdelingen 3A, 3B en 4 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde toestemming voor onder meer het plaatsen van tracking cookies en advertentie cookies.
 7. Indien Opdrachtnemer niet mag adverteren op basis van cookies, dient Opdrachtgever dat vooraf aan Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen.
 8. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze toegang heeft of kan hebben tot persoonsgegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend IP-adressen en e-mailadressen.
 9. Indien er toch sprake is van toegang tot persoonsgegevens of anderszins verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste verwerkersovereenkomst tussen partijen. Bij het ontbreken daarvan komen alle kosten en boetes voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever zorgen voor de benodigde informatie, toestemming en geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren.
 11. Wanneer Opdrachtgever diens verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

8. Vergoeding

 1. Als door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. In het geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Wanneer Opdrachtgever de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer gerekend.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om eens per jaar de tarieven te herzien. Een wijziging van de tarieven zal steeds uiterlijk twee maanden, voorafgaande aan de wijziging, aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Een indexering conform het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde januari-indexcijfer van de CAO-lonen van het uurtarief zal jaarlijks zonder mededeling worden doorgevoerd.
 5. Reiskosten bedragen € 0,39 per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald aan de hand van de meest gebruikelijke route volgens Google Maps, gezien vanaf het kantooradres van Opdrachtnemer.
 6. Alle door Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer mag deelfacturen sturen en een aanbetaling of vooruitbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Met betrekking tot beheerwerkzaamheden zal Opdrachtnemer maandelijks factureren.
 4. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien tijdige betaling uitblijft is Opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd 2% rente per maand, waarvan een deel van een maand als gehele maand heeft te gelden, te rekenen en 10% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van €150,-.
 6. Indien een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, mag Opdrachtnemer werkzaamheden voor een volgende maand of andere vervolgwerkzaamheden opschorten, tot betaling van alle openstaande facturen heeft plaatsgevonden.

10. Ontbinding, opschorting en opzegging

 1. Wanneer een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum wordt voldaan, kan Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of niet heeft gezorgd voor de benodigde basis, zoals een goed ingericht Google Ads-account, terwijl dit voor de tijdige en/of juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Wanneer Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht op het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden, zal Opdrachtnemer de kosten en vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
 4. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, althans met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de andere partij in staat van faillissement verkeerd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
 5. Opschorting, ontbinding of opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot bedrijfsgegevens en financiële gegevens en overige gegevens die als vertrouwelijke gegevens zijn aangemerkt of waarvan partijen moeten begrijpen dat over die gegevens geheimhouding betracht dient te worden.
 2. Schending van de geheimhoudingsplicht geeft de andere partij het recht een boete op te leggen van €500,- per dag, voor elke dag dat de schending voortduurt, met een maximum van €30.000,-.

12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer gedekt wordt. Indien er sprake is van een duurovereenkomst, overstijgt de aansprakelijkheid nimmer de hoogte van de betaalde vergoedingen in de voorgaande zes maanden.
 3. Opdrachtnemer biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, informatie, adviezen en/of diensten.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gederfde winst of anderszins, als gevolg van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

13. Overige

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan derden, waaronder via haar website en social media, mede te delen wie haar Opdrachtgevers zijn, tenzij vooraf anders overeengekomen. Hieronder wordt mede begrepen alle commerciële uitingen, zoals advertenties.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd resultaten geanonimiseerd en uitgedrukt in percentages met derden en in commerciële communicatie te delen.
 3. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen telkens ten spoedigste aan Opdrachtnemer gemeld te worden, zodat mogelijke gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

14. Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.
 2. Wijzigingen en aanvullingen worden tijdig en schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

15. Rechts- en Forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, waar mogelijk op locatie Lelystad.